MENU

Szkolenia i Coaching

Uczestnicy prowadzonych przez nas szkoleń mają możliwość zarówno rozwinąć kompetencje interpersonalne, komunikacyjne, jak też podnieść kwalifikacje zawodowe. Osiągamy to poprzez wykorzystanie kompleksowej oferty szkoleniowej, która doskonaląc umiejętności pracowników zapewnia firmie dynamiczny rozwój. Poruszane tematy oraz trenerzy są dobrani w taki sposób, by uczestnicy szkoleń mieli dostęp do najnowszych i najbardziej aktualnych informacji oraz szczegółowej wiedzy z wybranych dziedzin.
Każdego z naszych Klientów traktujemy indywidualnie, co pozwala nam w pełni zrozumieć oczekiwania danej firmy. Współpracę z Klientem rozpoczynamy od poznania kultury organizacyjnej firmy oraz jej bieżących dążeń w zakresie rozwoju zatrudnionych w niej osób.

Korzyści ze szkolenia dla firmy

 • Analiza kluczowych zjawisk występujących w przedsiębiorstwie
 • Wnioski i przedstawienie gotowych rozwiązań
 • Rekrutacja wewnętrzna
 • Integracja pracowników
 • Poprawa komunikacji wewnątrz firmy
 • Zwiększenie wydajności i efektywności pracy

Korzyści ze szkolenia dla pracowników firmy

 • Utrwalenie i podniesienie kompetencji
 • Zmiana postawy z roszczeniowej na aktywną
 • Wymiana doświadczeń zawodowych między pracownikami
 • Poczucie przynależności do jednej firmy

Nasza metodyka prowadzonych szkoleń: „Metoda 4x4”

Metoda szkoleniowa, została opracowana przez prezesa Fundacji – Mariusza Malinowskiego. Pozwala ona na sprostanie oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów. Metoda 4×4 jest dopasowana do indywidulanych potrzeb pracowników, a przy tym na tyle elastyczna, że może być modyfikowana w zależności od zapotrzebowania na określony rodzaj szkolenia. Szkolenia prowadzone tą metodą polegają na omówieniu w cztery dni czterech tematów, nabyciu każdego dnia minimum czterech umiejętności oraz uzyskaniu czterech zmian na poziomie postaw Uczestników. Zajęcia są prowadzone autorską, łączoną metodą coachingu grupowego, action learning i indywidualnych sesji coachingu zawodowego.

Przykładowy program szkoleń

SPRZEDAWCY, KONSULTANCI I KIEROWNICY PUNKTÓW SPRZEDAŻY GSM

 1. Budowanie zespołu – cykl dojścia z konsultanta na kierownika
  Grupa ludzi a zespół, budowanie poczucia wspólnoty grupowej
  • Zwiększanie uczucia solidarności, uświadomienie własnego wkładu w rozwój i funkcjonowanie zespołów
  • Budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa
  • Kształtowanie pozytywnych interakcji grupowych
 2. Motywowanie pracowników
  • Rodzaje motywacji
  • Sposoby nagradzania pracowników (czynniki płacowe i pozapłacowe)
  • Czynniki kształtujące motywację do pracy
  • Zasady budowania skutecznego systemu motywacyjnego
 3. Efektywne zarządzanie personelem
  • Zadania i wyzwania wobec zarządzania małą grupą ludzi
  • Związek zarządzania zasobami ludzkimi z zarządzaniem strategicznym
  • Oceny Pracownicze – opracowanie zasad i przeprowadzanie ocen
  • Psychologiczne aspekty zarządzania
 4. Stres zawodowy i wypalenie zawodowe
  • Psychologia stresu
  • Źródła stresu w życiu i pracy
  • Strategia radzenia sobie ze stresem
  • Przyczyny i symptomy wypalenia zawodowego

REGIONALNI TRENERZY SPRZEDAŻY

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Władza menedżerska i przywództwo
 • Organizacja pionu HR
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi a konflikt – przewidywanie, zapobieganie, rozwiązywanie
 • Zwolnienia pracownicze
 1. Negocjacje biznesowe
  • Sztuka dobrych negocjacji
  • Wystąpienia publiczne
  • Prezentacja firmy, autoprezentacja
  • Negocjacje a skuteczna sprzedaż
 2. Rozwiązywanie konfliktów – walka z obiekcjami klientów
  • Asertywna komunikacja – obrona swoich racji, poglądów, a punkt widzenia klienta
  • Style zachowań i postawy w sytuacjach trudnych, problemowych
  • Techniki przeciwdziałania presji, manipulacji i agresji
  • Konstruktywne radzenie sobie z sytuacją konfliktową z klientem
 3. Coaching zawodowy
  • Określenie zakresu pożądanych zmian zachowań pracowników
  • Prowadzenie rozmów coachingowych
  • Trudne sytuacje w prowadzeniu coachingu (np. gdy podwładny nie przyjmuje informacji zwrotnej od przełożonego, neguje zmiany itp.)
  • Monitorowanie rozwoju kompetencji pracowników

PRACOWNICY BIUROWI I ADMINISTRACYJNI W CENTRALI

 1. Konflikty w miejscu pracy
  • Pojęcie myślenia twórczego oraz twórczego rozwiązywania problemów
  • Problemy zamknięte i problemy otwarte
  • Mobbing i dyskryminacja pracowników
  • Kreatywne rozwiązywanie problemów
 2. Skuteczna rekrutacja pracowników
  • Formy zatrudnienia
  • Planowanie zatrudnienia
  • Przygotowanie procesu rekrutacji
  • Metody rekrutacji pracowników
 3. Rozmowa kwalifikacyjna
  • Metody selekcji pracowników
  • Rodzaje i zasady budowania wywiadu selekcyjnego
  • Prowadzenie wywiadu selekcyjnego
  • Testy stosowane w procesie selekcji
 4. Zarządzanie kompetencjami
  • Czym są kompetencje
  • Projektowanie kompetencji – determinanty decyzyjne
  • Kompetencje i ścieżki rozwoju zawodowego menadżerów średniego szczebla, specjalistów, pracowników merytoryczno – wykonawczych, pracowników operacyjnych.
  • Zarządzanie kompetencjami

Wybrane tematy szkoleń prowadzonych metodą „4x4”

 1. negocjacje biznesowe
 2. zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. budowanie zespołu
 4. motywowanie pracowników
 5. stres zawodowy
 6. wypalenie zawodowe
 7. konflikty w miejscu pracy
 8. nowe metody pozyskiwania pracowników
 9. skuteczna rekrutacja pracowników
 10. rozmowa kwalifikacyjna
 11. profesjonalne CV
 12. personal branding
 13. employer branding
 14. zarządzanie kompetencjami
 15. ekoenergetyka
 16. odnawialne źródła energii
 17. grywalizacja w rekrutacji

Wybrane tematy szkoleń prowadzonych metodą „4x4” – kompetencje

SPRZEDAWCY, KONSULTANCI I KIEROWNICY PUNKTÓW SPRZEDAŻY GSM

8 GRUP PO 12 OSÓB = 96 OSÓB

 • budowanie zespołu – cykl dojścia z konsultanta na kierownika
 • motywowanie pracowników
 • efektywne zarządzanie personelem
 • stres zawodowy i wypalenie zawodowe

REGIONALNI TRENERZY SPRZEDAŻY

1 GRUPA = 12 OSÓB

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • negocjacje biznesowe
 • rozwiązywanie konfliktów – walka z obiekcjami klientów
 • coaching zawodowy

PRACOWNICY BIUROWI I ADMINISTRACYJNI W CENTRALI

2 GRUPY PO 12 OSÓB = 24 OSOBY

 • konflikty w miejscu pracy
 • skuteczna rekrutacja pracowników
 • rozmowa kwalifikacyjna
 • zarządzanie kompetencjami