MENU

Aktualności

Docierające do nas codziennie nowe informacje o kolejnych podwyżkach mogą budzić uzasadniony niepokój o najbliższą przyszłość. Mimo to mieszkańcy Warmii i Mazur mają powody do optymizmu.
Podczas listopadowego Kongresu Przyszłości marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin powiedział: — Region warmińsko-mazurski bardzo mocno aspiruje, pragnie rozwoju, realizuje strategię społeczno-gospodarczego rozwoju. — Słowa te znajdują odzwierciedlenie w rzeczywistości. Sukcesywnie samorząd, we współpracy z lokalnym biznesem, realizuje kolejne punkty strategii rozwoju województwa.

Rozwój regionalny, zarządzanie innowacjami i wspieranie przedsiębiorczości. O tym z drem Jerzym Tutajem z Politechniki Wrocławskiej dyskutowali marszałek Elżbieta Anna Polak i przewodniczący Sejmiku Wacław Maciuszonek.

Przyszły rok będzie niepowtarzalną szansą na rozwój działalności firm z obszaru medycyny i zdrowia. Po raz pierwszy polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość pozyskania środków unijnych w tak szerokim zakresie. Gra warta jest świeczki, ponieważ dotyczy oferty z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 o budżecie 7,9 miliarda euro oraz Horyzont Europa - 95 miliardów euro.

Odpowiadając na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorców oraz czerpiąc najlepsze wzorce z krajów Unii Europejskiej, Urząd Patentowy RP uruchomił innowacyjną w skali kraju usługę skierowaną do polskich firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mała i średnia firma może otrzymać dofinansowanie na pokrycie 90% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej, w przypadku mikro przedsiębiorcy pułap dofinansowania wynosi 95%.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej z siedzibą przy Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa zaprasza do kalkulacji ceny w zakresie Oceny stanu i prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o technologie w kontekście Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS 2040).

Prace nad projektem Strategii Lublin 2030 dobiegły końca. Obecnie dokument poddawany jest konsultacjom społecznym, które potrwają do dnia 20 grudnia. Mieszkanki i mieszkańcy, a także wszyscy interesariusze Strategii, mogą zgłaszać swoje uwagi do zawartych w niej zapisów.

Osiem podlaskich firm otrzyma łącznie blisko 9 mln zł na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje z funduszy europejskich na cel przyznał zarząd województwa na posiedzeniu w piątek, 3 grudnia.

Jak się mają innowacje w Lubuskiem? Czy podejmowane w tym obszarze działania przynoszą efekty? To pytania, na które odpowiedzi szukają uczestnicy Lubuskiego Forum Innowacji, które odbywa się w dniach 25-26 listopada.

Pandemia Covid-19 wymusiła na wielu dziedzinach życia przyspieszenie procesu cyfryzacji. Nigdy wcześniej Polacy tak chętnie nie korzystali z Internetu. To najlepszy dowód na to, że transformacja cyfrowa rozpoczęła się na dobre. NCBR, rządowa agencja od 10 lat tworząca ekosystem innowacji w Polsce ma pomysły jak najskuteczniej włączać polską gospodarkę w ten proces.

Komisja ogłosiła pierwsze zaproszenie do składania projektów do nowego międzyregionalnego instrumentu innowacyjno-inwestycyjnego (I3).

Jest to nowy instrument finansowania na lata 2021–2027, w ramach którego przeznaczono 570 mln euro na wsparcie komercjalizacji i zwiększenia skali międzyregionalnych projektów innowacyjnych w priorytetowych obszarach wspólnej inteligentnej specjalizacji. Zachęci to do rozwoju europejskich łańcuchów wartości o dużym znaczeniu dla spójności, ponieważ co najmniej połowa budżetu tego instrumentu zostanie przeznaczona dla regionów słabiej rozwiniętych.

 

Następna strona