MENU

Projekty RPOWP

Webinarium “Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP - model popytowy”

W dniu 9 września pracownik naszej Fundacji wziął udziału w webinarium pt. “Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)”. Wydarzenie online odbyło się w ramach poddziałania 1.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Organizatorem był Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Białymstoku.

Webinarium skierowane było do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa podlaskiego. Podczas spotkania przedstawiono oferty Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz szczegółowo omówiono wsparcie w ramach poddziałania 1.4.1 - “Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)”.

Wyjaśniono ideę usługi prorozwojowej i wskazano jej dwa typy: usługi doradcze mające na celu zwiększenie konkurencyjności oraz usługi proinnowacyjne. Specjalista ds. funduszy europejskich Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przekazał co to jest katalog usług, gdzie go znaleźć i jak wpisać ewentualnie nowa usługę.

Przedstawiono listę kwalifikowanych dostawców wyłonionych w ramach konkursu w 2019 roku oraz omówiono obszary tematyczne. Główna zasada w ramach poddziałania 1.4.1 “Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy)” brzmi, iż przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie dwie specjalistyczne usługi doradcze, biorąc pod uwagę okres od 2019 roku. Ważnym punktem jest zapis, iż jeden wniosek powinien dotyczyć wyłącznie jednej usługi. Uczestnicy dowiedzieli się kto może ubiegać się o dofinansowanie, jakie są wykluczenia oraz jakiej wysokości są dofinansowania, a także do kiedy można składać wnioski oraz jak następuje ich weryfikacja.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami w ciągu 3 dni roboczych, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia konkursu. Miejsce składania wniosków to Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Innowacji i Przedsiębiorczości, znajdujący się pod adresem: ul. Poleska 89, 15-874 Białystok

Konkurs podzielono na rundy, z których pozostały jeszcze dwie - VI oraz VII. Data zakończenia przyjmowania wersji papierowej dokumentów w rundzie VI dobiega końca dnia 4 listopada 2020 roku, zaś w ostatniej VII rundzie - 7 stycznia 2021 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: Wrota Podlasia