MENU

Audyty i dokumenty strategiczne

W dynamcznie rowijającym się środowisku biznesowym, skuteczne zarządzanie i planowanie strategiczne stają się coraz bardziej kluczowe dla osiągnięcia i utrzymania konkurencyjności.

Nasza firma doradczo-szkoleniowa oferuje zintegrowane usługi audytowe i strategiczne, które są zaprojektowane, aby dostarczyć wartościowych i praktycznych rozwiązań w kluczowych obszarach działalności różnemu rodzaju przedsiębiorstw.

Opracowujemy min.:

  • Audyt wzorniczy i strategię wzorniczą
  • Audyt technologiczny
  • Mapę dorogową
  • Audyt GOZ (Gospodarka Obiegu Zamkniętego)

Szczegółowe informacje o usługach znajdą Państwo poniżej


DLA KOGO?

W obliczu zróżnicowanych i specyficznych potrzeb rynkowych, nasza firma doradcza oferuje kompleksowe usługi audytowe i strategiczne, dostosowane zarówno do potrzeb przedsiębiorstw na potrzeby prywatne, jak i do projektów dofinansowanych ze środków publicznych czy unijnych.

Dla Sektora Prywatnego

Dla firm na zlecenie prywatne, nasze usługi są skoncentrowane na zwiększeniu efektywności operacyjnej, optymalizacji procesów i identyfikacji nowych kierunków rozwoju. Wszystko to w kontekście ciągłego dążenia do zwiększenia konkurencyjności i zyskowności. Nasze audyty i dokumenty strategiczne, takie jak audyty technologiczne czy mapy drogowe, są narzędziami, które pozwalają na głęboką analizę i strategiczne planowanie.

Dla Projektów Dofinansowanych

Jeśli chodzi o projekty dofinansowane, nasz nacisk kładziony jest na spełnienie szczegółowych kryteriów i wymogów, które są nieodłącznym elementem tego typu inicjatyw. Oferujemy wsparcie na każdym etapie – od fazy aplikacyjnej, przez zarządzanie projektem, aż po finalne sprawozdawczość i audyty. Nasze dokumenty, takie jak audyt GOZ czy strategia wzornicza, są przygotowywane zgodnie z wytycznymi i standardami obowiązującymi w ramach mechanizmów dofinansowania, co znacząco zwiększa szanse na uzyskanie i efektywne wykorzystanie środków zewnętrznych.


Audyt Wzorniczy i Strategia Wzornicza: Klucz do Twojej Przewagi Konkurencyjnej

Wzornictwo to nie tylko estetyka; to strategiczny element, który wpływa na wszystkie aspekty biznesu — od funkcjonalności i użyteczności produktów po komunikację z klientem i pozycjonowanie marki. Oferujemy usługę audytu wzorniczego oraz opracowania strategii wzorniczej, dzięki którym Twoja firma może osiągnąć przewagę konkurencyjną i zdefiniować kierunki dalszego rozwoju. Nasze usługi są kompatybilne z potrzebami sektora prywatnego oraz projektów dofinansowanych.

Cel Działań

Audyt wzorniczy to złożony proces analizy i oceny, który uwzględnia szeroki zakres aspektów — od funkcjonalności i użyteczności po estetykę i ergonomię. Równie ważna jest analiza kontekstu biznesowego, w tym konkurencji, trendów rynkowych i grup klientów. Na podstawie tych analiz, opracowujemy zalecenia i rekomendacje, które pozwolą Twojej firmie budować trwałą przewagę konkurencyjną, opartą na świadomym zarządzaniu wzornictwem.

Zakres Działań

Faza Audytu

Charakterystyka działalności firmy - Analiza produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem i strategii marketingowej.
Analiza rynkowa - Określenie grupy docelowej i popytu na rynkach docelowych.
Pozycja konkurencyjna - Analiza marketing mix, barier formalnych i produktów konkurencji.
Trendy rynkowe - Bieżąca analiza trendów i ich wpływ na Twoją firmę.
Innowacyjność i potencjał - Zbadanie i ocena możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań wzorniczych w kontekście produktów i procesów biznesowych.
Rekomendacje - Detaliczne zalecenia, uwzględniające zarówno krótko-, średnio-, jak i długoterminowe cele.

Faza Strategii Wzorniczej

Planowanie i kierunki rozwoju - Wyznaczenie działań dla budowania marki, oferty rynkowej i strategii konkurowania.
Innowacje i proces wzorniczy - Opis procesu tworzenia rozwiązań, prototypowania i testowania.
Harmonogram i kosztorys - Wyznaczenie ram czasowych i finansowych dla realizacji celów.
Brief projektowy - Dokument zawierający wszystkie kluczowe informacje niezbędne do rozpoczęcia prac projektowych.
Ocena i bariery - Wskazanie możliwości i ograniczeń w zakresie wykorzystania wzornictwa w firmie.

Audyt Technologiczny: Nawigacja Ku Przyszłości Twojego Biznesu

W dobie szybkich zmian technologicznych i zwiększonej konkurencji, audyt technologiczny nie jest już luksusem, ale koniecznością. Faber Consulting oferuje kompleksowe usługi audytu technologicznego, dzięki którym Twoja firma nie tylko zyska wgląd w obecny stan technologii, ale również będzie przygotowana na przyszłe wyzwania. Niezależnie od branży – czy to energetyka, telekomunikacja czy przemysł chemiczny – nasza oferta dostosowuje się do Twoich unikalnych potrzeb.

Cel Audytu Technologicznego

Audyt technologiczny ma na celu zdiagnozowanie stanu technicznego organizacji oraz identyfikację potencjalnych problemów i ryzyk. To narzędzie zarządzania wykorzystujące metody badawcze, które identyfikują ryzyka w różnych obszarach działalności, oceniają je i proponują rozwiązania doskonalące.

Zakres działań

Określenie celu, przedmiotu i zakresu badania - Definiowanie jasnych celów i oczekiwań, które są zgodne z misją organizacji.
Wstępna identyfikacja i konkretyzacja metody badania - Dobór kryteriów oceny, skali pomiarowych i narzędzi analitycznych.
Przeprowadzenie audytu - Identyfikacja stanu faktycznego, analiza ryzyk i proponowanie rozwiązań doskonalących.
Raport i rekomendacje - Podsumowanie wyników, wskazanie kierunków doskonalenia i rekomendacji.
Audyt Bezpieczeństwa - Skupia się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń dla technologii, zarówno w sferze cyberbezpieczeństwa, jak i fizycznego bezpieczeństwa infrastruktury.
Audyt Funkcjonalny - Ocenia, jak efektywnie technologia wspiera cele biznesowe, zidentyfikowanie problemów funkcjonalnych i ich wpływ na efektywność operacyjną.
Audyt Kosztowy - Analizuje koszty związane z wdrożeniem, utrzymaniem i skalowaniem technologii.
Audyt Skuteczności - Ocenia, czy zastosowane technologie efektywnie służą osiągnięciu celów biznesowych i czy przynoszą oczekiwany ROI.

Mapa drogowa: Twój Kompleksowy Plan Strategiczny

Osiągnięcie sukcesu w dynamicznie zmieniającym się środowisku produkcyjnym wymaga nie tylko innowacyjności, ale również precyzyjnej koordynacji i planowania. Nasza usługa Mapy Drogowej Produktu jest kluczowym narzędziem strategicznym, zaprojektowanym z myślą o zapewnieniu tego sukcesu. Pomaga ona firmom produkcyjnym jak Twoja w precyzyjnym określeniu kierunku i tempa rozwoju produktu, harmonizując działania zarządu z wymaganiami rynkowymi, technologicznymi i finansowymi.

Cel Roadmap

Mapa drogowa jest narzędziem, które przekształca Twoją wizję produktu w zrozumiały dla wszystkich plan. Umożliwia to efektywną komunikację z zarządem, działem marketingu, programistami, a nawet z zaufanymi klientami i partnerami biznesowymi. Pozwala planować i zarządzać zasobami, które umożliwią efektywną alokację czasu, pieniędzy i ludzi w zgodzie z priorytetami i harmonogramami.

Zakres działań

Część Metrykalna - Identyfikacja klienta, przedmiot działalności i kluczowe kompetencje.
Diagnostyka Procesów i Technologii - Kompleksowy audyt technologiczny, ocena dojrzałości cyfrowej, analiza procesów biznesowych i identyfikacja punktów zaczepienia dla transformacji cyfrowej.
Strategiczne Planowanie - Definiowanie celów SMART i ustalanie priorytetów z wykorzystaniem metody MoSCoW. Planowanie zasobów i harmonogramów, uwzględniając potencjalne ryzyka i zależności.
Koncepcja Wdrożeniowa - Omówienie zalecanych technologii i metodologii dla automatyzacji i robotyzacji, w tym analiza wymagań kapitałowych i kadrowych.
Ocena Finansowa i Źródła Finansowania - Analiza ROI, TCO i innych wskaźników finansowych, w tym możliwości pozyskania dofinansowania.
Wizualizacja - Interaktywna, wizualna reprezentacja strategii z podziałem na horyzonty czasowe i kluczowe inicjatywy.

Model biznesowy GOZ-transformacji (Gospodarki Obiegu Zamkniętego)

Nasza usługa Modelu biznesowego GOZ-transformacji (Gospodarki Obiegu Zamkniętego) stanowi kompendium analiz, ocen i rekomendacji, które umożliwiają przedsiębiorstwom w szczególności produkcyjnym zidentyfikowanie i wdrożenie cyrkularnych modeli biznesowych. W kontekście rosnących presji ekologicznych i regulacyjnych, jak również zmian w oczekiwaniach konsumentów, model biznesowy GOZ jest nie tylko narzędziem optymalizacyjnym, ale także strategicznym.

Cel Modelu Biznesowego

Głównym celem usługi jest transformacja operacyjna i strategiczna przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego, efektywnego i konkurencyjnego modelu gospodarki obiegu zamkniętego. Operacyjnie, usługa ma na celu identyfikację i eliminację nieefektywnych procesów i praktyk, zmniejszenie zużycia zasobów oraz minimalizację generowania odpadów. Strategicznie, usługa ma na celu poszerzenie perspektywy zarządzania firmy o elementy zrównoważonego rozwoju, co w kontekście rosnących wymagań regulacyjnych i zmian w zachowaniach konsumentów, staje się kluczowym elementem utrzymania i zwiększenia konkurencyjności na rynku.

Zakres działań

Diagnostyka Obecnej Sytuacji - Audyt obecnej sytuacji w zakresie wykorzystania zasobów, zarządzania odpadami i efektywności procesów.
Analiza Modeli Biznesowych - Przegląd możliwych cyrkularnych modeli biznesowych w kontekście specyfiki przedsiębiorstwa, z wykorzystaniem podejść takich jak ReSOLVE czy metodyki Pottinga.
Mapowanie Pętli Zasobów - Identyfikacja i analiza zamkniętych pętli zasobów możliwych do implementacji.
Ocena Ryzyk i Kosztów - Całościowa analiza ekonomiczna, uwzględniająca ROI i TCO, jak również potencjalne ryzyka związane z transformacją.
Plan Implementacji - Opracowanie roadmapy transformacji, uwzględniającej etapy wdrożenia, zasoby potrzebne i harmonogram działań.
KPI i Monitoring - Ustalenie kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) i mechanizmów ich monitoringu.


Więcej informacji na temat naszych usług mogą Państwo zweryfikować klikając w poniższy link:

NASZE USŁUGI