MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Warsztaty dotyczące Priorytetowych Kierunków Badań

Warsztaty dotyczące Priorytetowych Kierunków Badań

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zlecił przeprowadzenie warsztatów, których efektem będzie aktualizacja Priorytetowych kierunków badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Jeśli chcą Państwo mieć realny wpływ na wsparcie dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w latach 2022-2027, lub planują starać się o dofinansowanie prac B+R – zapraszamy do niezwłocznej rejestracji!

Firma Swarmcheck wraz z Eurokreatorem realizują projekt mający na celu zidentyfikowanie priorytetowych kierunków badań w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego:

  1. Bezpieczna żywność– zapewnianie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska, m.in. poprzez doskonalenie produktów i procesów związanych z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją,
  2. Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze- rozwiązania technologiczne prowadzące do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów (w tym m.in. Przemysł 4.0), w celu zwiększenia liczby innowacji przyczyniających się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i infrastruktury,
  3. Nowoczesny ekosystem biznesowy- rozwiązaniach technologiczne, procesy oraz usługi instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem (w tym m.in. rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym) w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, poprawy dostępu do kompleksowych usług wsparcia biznesu oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko,
  4. Wysoka jakość życia - rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne, przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej oraz wdrażanie innowacji społecznych w celu zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca do życia i rozwoju mieszkańców.

Projekt jest kontynuacją prac z lat 2014-2018, w których grupy robocze złożone przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek naukowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz instytucji otoczenia biznesu określały najważniejsze kierunki badań. Obecnie praca odbywa się w formie warsztatów online. Liczymy, że zechcą Państwo podzielić się swoją wiedzą, w jaki sposób ukierunkować wsparcie publiczne, aby jak najlepiej odpowiadało na potrzeby i szanse rozwojowe mazowieckiej gospodarki.


Na warsztatach online opracowywana jest aktualizacja priorytetowych kierunków badań, które następnie skoncentrują wsparcie z Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Przede wszystkim uzgadniane są tematy badań, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i innowacyjnego województwa oraz przedsiębiorstw. Podczas spotkań wykorzystywana jest autorska platforma do mapowania argumentacji "Swarmcheck".

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. koncepcji inteligentnej specjalizacji Mazowsza.l
Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku dostępne są w formie broszury do pobrania .

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i wybrania terminu spotkania, który jest dla Państwa najbardziej odpowiedni.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 665 600 042 lub na adres mailowy: ris.mazowsze@swarmcheck.ai

Źródło: mazovia.pl