MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Prezydent zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”.

Prezydent zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”.

Prezydent Miasta Tarnobrzega zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027”. Konsultacje prowadzone od 31 marca br. do 6 maja br.

Projekt dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 przygotowano z wykorzystaniem opracowanej wcześniej diagnozy stanu, badań ankietowych w których wzięło udział 232 respondentów oraz wyników pracy Zespołów, w których składzie byli również Radni Miasta Tarnobrzega. W pracach uczestniczyli również przedsiębiorcy, przedstawiciele szkół wyższych, instytucji kultury, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorstw miejskich oraz mieszkańcy miasta. Ze względu na panującą w tym czasie epidemię współpraca w ramach zespołów była prowadzona głównie w formie zdalnej oraz komunikacji e-mail. Prace nad Strategią były prowadzone w okresie od września 2020 roku do grudnia 2022. Powodem rozciągnięcia w czasie była całkowita zmiana ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju oraz realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, pace nad Programem Operacyjnym „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia”.

Łącznie zrealizowano 6 spotkań plenarnych, które były poświęcone formułowaniu propozycji zapisów Strategii i ich dyskusji.

Układ logiczny dokumentu został przygotowany w formule „od ogółu do szczegółu” i obejmuje syntetycznie nakreśloną wizję rozwoju, misję Strategii oraz skoordynowany układ priorytetów, hierarchii celów oraz działań precyzujących niezbędne aktywności jakie należy podjąć do 2027. Obrazowo przedstawiono to na poniższym rysunku:

Za najważniejsze przesłanki związane z infrastrukturą wynikające z diagnozy stanu przyjęto unikalne szanse i atuty Miasta wśród, których za najważniejsze uznano możliwości związane realizacją krajowych projektów komunikacyjnych (Centralny Port Komunikacyjny, tzw. szprycha kolejowa, S74) posiadanie 500-hektarowego jeziora oraz korzystne okoliczności do rozwoju Inicjatywy Czwórmiasta. W odniesieniu do sfery społecznej za jeden z najważniejszych kierunków aktywności przyjęto dążenie do powstrzymania i odwrócenia negatywnych trendów demograficznych (spadek populacji i starzenie się społeczności lokalnej). W sferze gospodarczej za najważniejsze wyzwania przyjęto poprawę sytuacji na rynku pracy poprzez promocję bogatego potencjału walorów Miasta, zarówno wobec inwestorów, jak i potencjalnych pracowników napływowych oraz absolwentów wyższych uczelni, zarówno tych pochodzących z Tarnobrzega jak i zewnątrz. Szansą do wykorzystania są innowacyjne sektory gospodarki, inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego oraz rozwój startupów, którym Tarnobrzeg może zaoferować infrastrukturę (Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny, TSSE). W sferze środowiskowo-przestrzennej oprócz wysokiego wskaźnika pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego do wykorzystania są współczesne trendy związane z rozwojem gospodarki zielonej i niebieskiej, dążenie do stworzenia Eko miasta oraz dobrze uzupełniające się walory i planowane przedsięwzięcia w ramach Inicjatywy Czwórmiasta.

Wizja rozwoju Miasta czyli stan jakiego oczekujemy w roku 2027 w wyniku realizacji Strategii można w największym skrócie streścić w następujący sposób:

Tarnobrzeg w perspektywie roku 2027 to dobre miejsce do życia i pracy, którego mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa oraz jakości życia. Wykorzystanie szans oraz własnych atutów gospodarczych (m.in. TPPT, Jezioro, TSSE i inne) sprawiają, że Miasto staje się miejscem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, przedsiębiorców, turystów, ale również tych, którzy stąd wyjechali (studenci, emigranci zarobkowi). Unikalne walory (dziedzictwo przyrodnicze, atrakcje turystyczne, zielone oraz innowacyjne miejsca pracy, bezpieczeństwo) sprawiają, że następuje poprawa w zakresie niekorzystnych dziś trendów demograficznych.

Dla realizacji tego wyzwania zaproponowano następujące cele strategiczne:

 1. Podniesienie jakości i poziomu życia mieszkańców Tarnobrzega oraz odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych poprzez aktywizację potencjałów, podnoszenie standardu usług publicznych i kreowanie warunków dla rozwoju nowoczesnych miejsc pracy.
 2. Wzrost potencjału gospodarczego Tarnobrzega poprzez atrakcyjność inwestycyjną, współpracę ponadlokalną oraz rozwój zielonej i niebieskiej gospodarki.
 3. Optymalne wykorzystanie zasobów dziedzictwa poprzez rozwój infrastruktury dla zrównoważonego rozwoju i środowiska oraz bezpieczeństwa.

Z kolei do realizacji tych celów zaproponowano 17 priorytetowych obszarów rozwojowych – zestawiono je w poniższej tabeli:

 

SFERA SPOŁECZNA

SFERA GOSPODARCZA

SFERA PRZESTRZENNA

Priorytet 1.1 Kapitał ludzki

Priorytet 2.1

Atrakcyjność inwestycyjna

Priorytet 3.1

Ład przestrzenny i rewitalizacja

Priorytet 1.2

Zdrowie i włączenie społeczne

Priorytet 2.2

Współpraca ponadlokalna

Priorytet 3.2

Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju

Priorytet 1.3

Rynek pracy

Priorytet 2.3

Konkurencyjność oparta na turystyce

Priorytet 3.3

Dostępność komunikacyjna

 

Priorytet 1.4

Edukacja

Priorytet 2.4

Innowacyjność i otoczenie biznesu

Priorytet 3.4

OZE i bezpieczeństwo energetyczne

Priorytet 1.5

Kultura i dziedzictwo kulturowe

Priorytet 2.5

Zielona i niebieska gospodarka

Priorytet r 3.5

Przeciwdziałanie zagrożeniom

Priorytet 1.6

Sport i rekreacja

Priorytet 2.6

Adaptacja do zmian klimatycznych

 

 

W ramach ww. priorytetów zostały określone cele operacyjne, a do ich osiągnięcia zaproponowano 174 działania. Działania te pojedynczo lub w grupach będą stanowiły przedmiot projektów podejmowanych w okresie obowiązywania Strategii.

Zakłada się, że głównym źródłem finansowania ww. działań będą przede wszystkim środki Programu Operacyjnego „Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021- 2027”, a ponadto środki ogólnopolskich programów operacyjnych, w tym Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), programy rządowe i inne.

Autorem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 jest Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.

*******************************************************************************************************

W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:

 1. mieszkańcy Miasta Tarnobrzega;
 2. lokalni partnerzy społeczni, w tym z organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) prowadzącymi działalność na rzecz mieszkańców Tarnobrzega;
 3. sąsiednie gminy: Grębów, Gorzyce, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba; Sandomierz, Łoniów, Koprzywnica;
 4. lokalni partnerzy gospodarczy;
 5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem konsultacji jest podniesienie jakości projektu SRMT 2021- 2027 poprzez uwzględnienie opinii szerokiego grona mieszkańców. W  konsultacjach w równym stopniu ważny jest głos indywidualnego mieszkańca, jak również wszelkie sugestie widziane z perspektywy właściciela firmy, przedstawiciela instytucji, dyrektora szkoły czy innego podmiotu publicznego lub prywatnego funkcjonującego w regionie.

Wysłuchanie różnych racji na temat kształtu SRMT 2021- 2027 umożliwi ukształtowanie finalnej wersji projektu, która następnie zostanie przekazana do formalnych uzgodnień umożliwiających przedstawienie projektu do przyjęcia przez Radę Miasta Tarnobrzega.

Wszelkie uwagi i opinie można składać za pomocą formularza zgłaszania uwag, który wraz
z projektem Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 (SRMT 2027) jest dostępny w witrynie internetowej www.um.tarnobrzeg.pl, https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne oraz w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, w Biurze Obsługi Interesanta, sektor A, sala 1, stanowisko nr 5,  w następujący sposób:

 • złożenie wypełnionego formularza zgłaszania uwag dostępnego na stronie internetowej um.tarnobrzeg.pl oraz https://bip.tarnobrzeg.pl/artykuly/163/konsultacje-spoleczne osobiście  w Urzędzie Miasta Tarnobrzega, Biuro Obsługi Interesanta sektor A, sala 1, stanowisko nr 5;
 • przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłaszania uwag drogą elektroniczną na adres e-mailowy: strategia@um.tarnobrzeg.pl.
 1. przesłanie na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega, ul. Tadeusza Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg w okresie realizacji konsultacji społecznych (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu).

Sąsiednie gminy, lokalni partnerzy gospodarczy, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie mogą wziąć udział
w konsultacjach  poprzez zgłoszenie propozycji zmian do projektu „Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027” drogą elektroniczną poprzez przesłanie skanu formularza na adres  e-mail: strategia@um.tarnobrzeg.pl lub poprzez system ePUAP, adres skrzynki podawczej na e-puap /43m87xibay/skrytka.

W ramach konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027, w dniu 21 kwietnia o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, które będzie miało miejsce w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologicznym ul. Aleja Warszawska 227A.

Formularz zgłaszania uwag do Strategii

projekt Strategii Rozwoju Miasta Tarnobrzega na lata 2021-2027 1

Streszczenie dokumentu SRMT 2021-2027

zarządzenie z dnia 30.03.2022 r.

Źródło: nadwisla24.pl