MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Organizacja, aranżacja i obsługa posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza do składania ofert na organizację, aranżację i obsługę posiedzenia Grupy Konsultacyjnej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie zapewnienia usług hotelowych, usług transportowych, usług gastronomiczno-restauracyjnych oraz sali konferencyjnej w terminie 13-14 października 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający nie załącza do ogłoszenia formularza ofertowego – należy przygotować ofertę samodzielnie.
Oferta powinna zawierać co najmniej:

  • Wykaz oraz opis usług zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, o których mowa w pkt 6 „Warunki udziału w postępowaniu” niniejszego SOPZ. Na potwierdzenie należytego wykonania przedmiotowych usług Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć protokół odbioru usługi lub inny dokument.
  • Wskazanie osoby, o której mowa w pkt 6 „Warunki udziału w postępowaniu” niniejszego SOPZ oraz opis jej doświadczenia.
  • Wskazanie obiektu hotelarskiego, o którym mowa w pkt 3 niniejszego SOPZ.
  • Koszt realizacji usługi ogółem netto oraz brutto, będący sumą kosztów stałych brutto oraz kosztów zmiennych brutto, wraz z podaniem ceny jednostkowej kosztów zmiennych (w przeliczeniu na jednego uczestnika konferencji).
  • Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia przy założeniu uczestnictwa w konferencji łącznie maksymalnie 100 osób. Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem konferencji o ostatecznej liczbie uczestników.
  • Koncepcja aranżacji i wystroju sali konferencyjnej wraz ze zdjęciami (5 różnych zdjęć).
  • Proponowany katalog usług świadczonych w ramach strefy rekreacyjno-sportowej.
  • Oświadczenie odnośnie środka transportu, który będzie służył przewozowi uczestników spotkania, w tym wskazanie rocznika produkcji oraz wskazanie, czy jest to niskoemisyjny środek transportu.|

    Ofertę dotyczącą możliwości wykonania przedmiotowej usługi należy złożyć w terminie do dnia 3 sierpnia 2022 r. e-mailem na adres: milena.jozwik-krakowiak@mrit.gov.pl

Źródło: gov.pl