MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do realizacji projektu: Wspieranie równego dostępu do rynku pracy w ramach programu nr. FEPD.07.02-IP.01-001/23

Ogłoszenie otwartego naboru na partnera do realizacji projektu: Wspieranie równego dostępu do rynku pracy w ramach programu nr. FEPD.07.02-IP.01-001/23

Wnioskodawca projektu poszukuje partnerów do współrealizacji projektu w ramach projektu: Wspieranie równego dostępu do rynku pracy

Cel ogłoszenia:

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji jako wnioskodawca i partner wiodący projektu, zgodnie z art. 39 ustawy wdrożeniowej, zaprasza do zgłaszania ofert na partnera do współpracy w ramach projektu nr.FEPD.07.02-IP.01-001/23

Kryteria wyboru partnera:

Zasoby: Partner powinien wnosić zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.

Zadania merytoryczne: Partner musi być zaangażowany w realizację zadań merytorycznych.

Udział w budżecie: Partner musi korzystać z dofinansowania UE, które będzie przewidziane dla niego w budżecie projektu.

Odpowiedzialność: Partner uczestniczy w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i zarządzaniu projektem.

Kto może zostać partnerem:

Ogólnie:

 • Instytucje nauki i edukacji,
 • Instytucje wspierające biznes,
 • Organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • Partnerstwa,
 • Partnerzy społeczni,
 • Przedsiębiorstwa,
 • Służby publiczne

Szczegółowo:

 • Centra aktywności lokalnej,
 • Duże przedsiębiorstwa,
 • Inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 • Instytucje finansowe,
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej,
 • Instytucje kultury,
 • Instytucje otoczenia biznesu,
 • Instytucje rynku pracy,
 • Instytucje sportu,
 • Izby gospodarcze,
 • Jednostki naukowe,
 • Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego,
 • Klastry,
 • Konsorcja naukowo-przemysłowe,
 • Kościoły i związki wyznaniowe,
 • MŚP,
 • Niepubliczne instytucje kultury,
 • Niepubliczne instytucje sportu,
 • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
 • Organizacje badawcze,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Organizacje zrzeszające pracodawców,
 • Ośrodki innowacji,
 • Ośrodki kształcenia dorosłych,
 • Partnerstwa instytucji pozarządowych,
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne,
 • Partnerzy gospodarczy,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
 • Szkoły i inne placówki systemu oświaty,
 • Uczelnie,
 • Związki zawodowe.

Procedura wyboru:

Wybór partnerów dokonany zostanie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zawarcie porozumienia lub umowy o partnerstwie musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jak zgłosić ofertę:

 • Ofertę należy złożyć: w formie pisemnej (osobiście lub korespondencyjnie) w zamkniętej kopercie z oznaczeniem podmiotu oraz opisem: „Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu: Wspieranie równego dostępu do rynku pracy w ramach programu nr. FEPD.07.02-IP.01-001/23” na adres Fundacji ROzwoju Inteligentnych Specjalizacji, ul. Celownicza 27, 15-394 Białystok;

lub

 • w formie dokumentu elektronicznego oferta podpisana przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przesłać jako załącznik do wiadomości (np. w formacie pliku: *.pdf, *.doc, *.jpg, *.zip, *.7zip lub podobnych) na adres e-mail: fundacjaris@gmail.com w tytule wiadomości podając: nazwę oferenta oraz informację „„Oferta w konkursie na wybór partnera do projektu: Wspieranie równego dostępu do rynku pracy w ramach programu nr. FEPD.07.02-IP.01-001/23”

Termin składania ofert: 18.09.2023r.

Dodatkowe informacje:

Zainteresowane podmioty proszone są o zapoznanie się z pełną treścią Regulaminu Wyboru Projektów i art. 39 ustawy wdrożeniowej.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/72-wspieranie-rownego-dostepu-do-rynku-pracy/

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Fundacja Rozwoju Inteligentnych Specjalizacji

E-mail: fundacjaris@gmail.com 

Data publikacji: 29.08.2023