MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / 2,6 mld euro - taką pulą środków dysponuje Fundusz Sprawiedliwej Transformacji obejmujący dotacje dla Śląska!

2,6 mld euro - taką pulą środków dysponuje Fundusz Sprawiedliwej Transformacji obejmujący dotacje dla Śląska!

W najbliższych miesiącach zostaną uruchomione dotacje unijne z nowej perspektywy 2021-2027. Nowe narzędzie jakim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji zakłada łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych jakie mają miejsce w trakcie przemian występujących w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W Polsce, to Śląsk zostanie największy Beneficjentem powyższych środków, gdyż do podziału województwo otrzyma około 2,1 mld euro. Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku jest głównym założeniem Europejskiego Zielonego Ładu, dlatego też nowy fundusz wpisuje się w założenia wiodącej polityki klimatycznej UE.

Dotacje dla śląska, czyli transformacja regionu w kierunku zielonej gospodarki

Fundusz Sprawiedliwej Transformacji to kolejna pula dotacji dla śląska. Zadaniem funduszu jest wsparcie regionów, które borykają się z trudnościami wynikającymi z wysokich kosztów polityki klimatycznej oraz energetycznej. Kraje członkowskie Unii Europejskiej stoją więc przed trudnym wyzwaniem obniżenia emisji gazów cieplarnianych pochodzących z sektora energetycznego. Konieczne jest więc odejście od węgla kopalnianego i zastosowanie rozwiązań opartych o OZE. Przekształcenie w kierunku zielonej gospodarki, wymaga drastycznych zmian nawet o 180 stopni.

Dotacje unijne dla Śląska – co zostanie sfinansowane

Dlatego ważne jest stosowanie możliwe jak najszybciej alternatywnych rozwiązań. Konieczna jest zmiana w sektorze zatrudnienia, aby pracownicy zatrudnieni dotychczas w branży górniczej mogli rozpocząć pracę w innych gałęziach gospodarki. Środki unijne z powyższego funduszu zostaną także przeznaczone na inwestycje w czystą energię, modernizację i przekształcenie instalacji wysokoemisyjnych. Zostaną również sfinansowane przedsięwzięcia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, głównie takie które minimalizują powstawanie odpadów.

Likwidacja kopalń na Śląsku do 2030 roku

Projekt Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030 zwraca uwagę na stopniowe zamykanie kopalń, co jest spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na węgiel w naszej gospodarce. Konieczna jest transformacja sektora energetyki konwencjonalnej, która obejmie wygaszanie starych bloków energetycznych i zastąpi je nową, ekologiczną infrastrukturą.

Dodatkowo realizowane będą inwestycje, które pozwolą na rozwój nowych nieznanych dotychczas źródeł energii, wpłyną na poprawność efektywności energetycznej oraz na zeroemisyjny transport. Następnym z kolei etapem przemian, będzie ograniczenie emisji w sektorach nieobjętych systemem ETS (Europejski System Handlu Emisjami).

Wpływ branży górniczej na środowisko naturalne

Plan zakłada, że do 2030 roku zostaną zamknięte następujące kopalnie: Ruch Pokój w KWK Ruda oraz Bolesław Śmiały i Sośnica. Likwidacja powyższych zakładów górniczych wpłynie na ograniczenie wydobycia węgla kamiennego z wartości 30 mln t rocznie w 2021 r., na 23 mln t, co przełoży się na zmniejszenie planowanego wydobycia tego surowca, aż o 30,6% do 2030 r. Takie zabieg wpłynie również na ograniczenie udziału węgla w generowaniu energii elektrycznej aż do 56-60%. Wyszczególnione działania spowodują zmniejszenie emisji metanu do atmosfery. Powyższe kopalnie są obecnie odpowiedzialne za wytwarzanie metanu na poziomie 64,2 mln m3/rok.

Inne działania, z których ruszą dotacje dla Śląska

Należy zwrócić uwagę, że Śląsk spośród wszystkich województw otrzyma największą pulę środków w ramach nowej perspektywy finansowej. Jest to aż 5 mld euro, w których mieści się uruchomienie jeszcze sześciu innych priorytetów! Zaliczamy do nich:

Inteligentne Śląskie - 443 mln euro, (Cel: wzrost konkurencyjności MŚP, rozwijanie kompetencji na rzecz inteligentnych specjalizacji, wsparcie badań i innowacji, zwiększenie potencjału cyfryzacji).

Ekologiczne Śląskie - 532 mln euro (Cel: inwestycje promujące odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną i te uwzględniające zmiany klimatyczne)

Mobilne Śląskie - 300 mln euro (Cel: inwestycje drogowe i kolejowe oraz poprawiające dostęp do Transeuropejskiej Sieci Transportowej).

Społeczne Śląskie - 593 mln zł, (Cel: aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji, działania w zakresie zdobywania zatrudnienia oraz modernizację instytucji rynku pracy, przedsięwzięcia mające na celu wyrównanie szans oraz aktywną integrację Romów i obywateli państw trzecich, poprawa dostępu do usług związanych z ochroną zdrowia.)

Śląskie dla mieszkańca - 195 mln euro (Cel: wsparcie usług edukacyjnych, zwiększenie poziomu integracji społeczno-ekonomicznej, zapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim osobom potrzebującym, wzmocniona rola turystyki i kultury.)

Śląskie bliżej mieszkańców - 231 mln euro. (Cel: wsparcie w zintegrowany rozwój na obszarach miejskich i wiejskich)

Podsumowując, przekształcenia w sektorze górniczym oraz branży energetycznej wpłyną na redukcję zatrudnienia. Następstwem tego, będzie konieczność wdrożenia nowych gałęzi gospodarki, które zredukują negatywne skutki zmian w obszarze rynku pracy. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji dla Śląska przewiduje dofinansowania dla tych procesów, a także dla działań podnoszących innowacyjność regionu. Dlatego też w opracowanym dokumencie przewidywane jest uruchomienie programów, wspomagających rozwój sektora B+R w obrębie inteligentnych specjalizacji.

Źródło: slaskibiznes.pl