MENU
Jesteś tutaj: Aktualności / Jaki będzie Lublin w 2030 r.? Kreatywny, akademicki i przedsiębiorczy

Jaki będzie Lublin w 2030 r.? Kreatywny, akademicki i przedsiębiorczy

Prace nad projektem Strategii Lublin 2030 dobiegły końca. Obecnie dokument poddawany jest konsultacjom społecznym, które potrwają do dnia 20 grudnia. Mieszkanki i mieszkańcy, a także wszyscy interesariusze Strategii, mogą zgłaszać swoje uwagi do zawartych w niej zapisów.

Aby lepiej zrozumieć obrane kierunki rozwoju miasta rozmawiamy z dr Mariuszem Saganem – Dyrektorem Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, który jest współautorem Strategii i który przybliży dziś pierwszy z obszarów rozwojowych nowej strategii: Lublin kreatywny, akademicki i przedsiębiorczy.

Dotychczasowa Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 zakładała rozwój miasta przedsiębiorczego i akademickiego. Jak ocenia Pan postęp w realizacji tych celów? Co w zakresie przedsiębiorczości można uznać za największe osiągnięcia mijającej dekady?

Sięgając pamięcią do 2010 roku i porównując ówczesną sytuację gospodarczą miasta z obecnym poziomem jego rozwoju można śmiało stwierdzić, że największe bolączki funkcjonowania gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości w Lublinie zostały przezwyciężone. Doskwierał nam brak terenów inwestycyjnych, brak inwestorów, niechęć ludzi do zakładania działalności gospodarczej – panowała kultura gospodarczego marazmu. Później stopniowo odbudowywaliśmy potencjał lubelskiej gospodarki, w tym zwłaszcza przemysłu: powstała Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec, do miasta pozyskaliśmy zewnętrzne firmy produkcyjne (w tym zagraniczne) z sektora zaawansowanych technologii, o wysokim potencjale rozwoju w przyszłościowych specjalizacjach, takich jak chemia, biotechnologia, przemysł motoryzacyjny czy lotniczy. Równolegle intensywnie wspieraliśmy rozwój lokalnych czempionów.

Co więcej, wypracowaliśmy w mieście kompletne instrumentarium wsparcia rozwoju inwestycji, niemal od podstaw stworzyliśmy system instytucji otoczenia biznesu i nowoczesnej infrastruktury okołobiznesowej. W tym sprawnie funkcjonującym ekosystemie gospodarczym zaczęły pojawiać się firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu i IT, których przyciągnięcie do miasta spowodowało wzrost poziomu płac, pojawienie się nowych procesów i usług biznesowych. W ciągu dekady zatrudnienie zwiększyło się o ponad 15 tysięcy – szybko rozwijająca się gospodarka dała silne efekty mnożnikowe, co widać po świetnie prosperującym rynku usług, gastronomii, kultury, sportu czy też po wzroście realnych dochodów mieszkańców i poprawie jakości ich życia w mieście. Podsumowując, ta mijająca dekada to był zdecydowany przełom w rozwoju gospodarczym miasta, ale nie możemy zapominać o tym, że jeszcze wiele zostało do zrobienia.

Skoro tak wiele udało się zrealizować jeszcze w oparciu o zapisy dotychczasowej strategii, dlaczego postanowiono ponownie ten zakres tematyczny uznać za priorytetowy w rozwoju miasta i kontynuować w Strategii Lublin 2030?

W dużym stopniu można uznać dotychczasowe przemiany gospodarcze za budowanie fundamentów rozwoju – tworzyliśmy zręby nowoczesnej gospodarki, wiele projektów zaczynaliśmy niemal od podstaw. Wyznaczaliśmy tereny inwestycyjne, systematycznie pracowaliśmy nad polepszeniem dostępności komunikacyjnej miasta i rozbudowywaliśmy infrastrukturę okołobiznesową. Na tym jednak nie koniec – przed nami bardzo ważny etap zmian jakościowych, rozwoju inteligentnych specjalizacji gospodarczych, poprawiania dostępności i jakości kapitału ludzkiego w mieście czy zacieśniania współpracy naukowej biznesu i uczelni oraz komercjalizowania jej efektów. To naturalna droga, która w miastach realizujących podobną, ambitną strategię, zazwyczaj trwa nawet 30 lat. Za nami dopiero dziesięć lat pracy, dlatego nie mamy zamiaru spocząć na laurach tylko chcemy jeszcze bardziej zintensyfikować działania, które sprawią, że w 2030 roku Lublin będzie miastem w pełni kreatywnym, akademickim i przedsiębiorczym.

Jednym z celów nowej strategii jest wspieranie rozwoju innowacyjnych i zrównoważonych ekosystemów gospodarczych. Na jakiej podstawie wybrano specjalizacje, które uznano za priorytetowe w rozwoju społeczno-gospodarczym w perspektywie 2030 roku?

O wyborze specjalizacji decyduje przede wszystkim potencjał endogeniczny miasta. Dodatkowo decyzja ta poprzedzona została wnikliwymi analizami przeprowadzonymi m.in. we współpracy z UMCS w Lublinie, dotyczącymi posiadanych zasobów gospodarczych, opartymi na rozbudowanej metodologii i odwołującymi się również do przyszłościowego potencjału poszczególnych branż i ekosystemów. Bo w Lublinie od lat systematycznie realizujemy politykę rozwijania całych ekosystemów, skupiających nie tylko firmy prowadzące działalność w danej branży, ale i wszystkich interesariuszy (podwykonawców, wykonawców z innych branż, uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, startupy). Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce zastosował takie podejście i widząc, jak pozytywne efekty to przynosi, nie moglibyśmy nie kontynuować tej strategii w nadchodzących latach. Wskazanie w projekcie Strategii Lublin 2030 siedmiu inteligentnych specjalizacji (przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe, innowacyjna logistyka) nie oznacza jednak, że zapominamy o pozostałych firmach.

W końcu Lublin to nie tylko duże inwestycje – to także wyjątkowo liczne grono mikro, małych i średnich firm czy przedsiębiorców. W nowej Strategii szczególną uwagę przywiązuje się do tych z branży przemysłów kreatywnych – dlaczego?

Rzeczywiście przedsiębiorczość w Lublinie rozwija się dynamicznie. Ciągle powstają nowe podmioty, a mieszkańcy wykazują coraz większą skłonność do zakładania własnych biznesów. Co ciekawe, widoczna jest już zmiana struktury sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w której zwiększa się udział tych ostatnich. Przedsiębiorczość zawsze będzie czynnikiem napędzającym rozwój. Szczególnym jej przypadkiem są firmy działające w branży przemysłów kreatywnych – z jednej strony wywodzą się z bogatej historii kulturalnej Lublina i kojarzą z kulturą, sztuką, rzemieślnictwem.

Dla miasta ważne jest to, że przedsiębiorcy reprezentujący tę branżę tworzą kreatywną i innowacyjną tkankę, która oddziałuje na pozostałe zachodzące w mieście procesy społeczne. Z perspektywy gospodarczej natomiast przemysły kreatywne to branża wytwarzająca wyższą wartość dodaną niż standardowy sektor mikroprzedsiębiorstw. Po trzecie, są doskonałym partnerem dla średnich i dużych firm i poprzez współpracę z nimi mogą bezpośrednio przyczyniać się do zwiększenia konkurencyjności tradycyjnego biznesu produkcyjnego czy usługowego. Nie możemy również nie wspomnieć o tym, że w obecnej perspektywie finansowej ich wspieranie to wyraźny priorytet Komisji Europejskiej.

Dlaczego ponownie w strategii rozwoju miasta uznano akademickość za obszar rozwojowy? Miasto nie ma w swych kompetencjach zarządzania uczelniami wyższymi, a jednak akademickość stała się domeną Lublina.

Można powiedzieć, że uczelnie wrosły już w tkankę naszego miasta – w sensie dosłownym i tym mniej. Z jednej strony dotyczy to układu przestrzennego Lublina i fizycznej obecności szkół wyższych wraz z miasteczkiem akademickim (dla porównania: istnieje wiele miast, w których w przeciwieństwie do Lublina funkcje akademickie „wyprowadzane" są na obrzeża). Z drugiej natomiast sektor akademicki jest ważnym pracodawcą, dającym zatrudnienie około 10 tys. mieszkańców. Mamy do czynienia z wysokim nasyceniem profesurą i elitami naukowymi, co bezpośrednio przekłada się na profesjonalne funkcjonowanie miasta w wielu obszarach. Sektor akademicki ma również silne oddziaływanie mnożnikowe – kształci przyszłe kadry dla wielu sektorów, a w ramach współpracy z biznesem przyczynia się do rozwoju gospodarczego. Nie możemy również zapomnieć o studentach, którzy na dobre wpisali się w kulturę i codzienne życie Lublina i którzy stanowią ważną grupę lokalnych konsumentów.

Czy w tym obszarze również możemy mówić o tylu sukcesach realizacji poprzedniej strategii?

W dziedzinie akademickości postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele, ale nie tak łatwe do natychmiastowego osiągnięcia. Miasto w pewnym sensie próbowało uzupełniać rolę uczelni w takich kwestiach, jak np. pozyskiwanie studentów zagranicznych (w tym obszarze ogromnym sukcesem minionej dekady jest koordynowany przez miasto program Study in Lublin, który doprowadził do siedmiokrotnego wzrostu liczby studentów z zagranicy na lubelskich uczelniach) czy pomagać w nawiązywaniu relacji z biznesem. Krok po kroku wypracowywaliśmy kulturę współpracy, która dopiero obecnie rozwinęła się na tyle, że uczelnie są w stanie już samodzielnie pracować z biznesem – bez udziału samorządu.

Przed nami jednak kolejne wyzwania, wśród których trzy możemy uznać za szczególnie ważne: wypracowanie pełnej synergii miasta i uczelni, budowa silnych relacji uczelni z biznesem oraz wspieranie potencjału naukowego uczelni. Musimy postawić na rozwój innowacyjnego środowiska startupowego i spin-offów czy starać się udrożnić kanały zatrudniania absolwentów na lokalnym rynku pracy.

Za cel postawiono również zapewnienie wysokiej jakości kształcenia na każdym etapie życia – nie tylko tym pomaturalnym. Skąd taka potrzeba?

Dzisiaj nauczanie nie sprowadza się tylko do poziomu podstawowego i ponadpodstawowego. W kontekście zachodzących w gospodarce zmian, a tym samym zmieniającego się zapotrzebowania na różne kompetencje i umiejętności, niezwykle ważna staje się umiejętność elastycznego kształcenia, przekwalifikowywania się i uczenia przez całe życie. Dodatkowo pojawia się potrzeba uzupełniania edukacji w zakresie kształcenia technicznego i zawodowego, a to wszystko po to, by kształcić absolwentów będących odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez pracodawców – dopasować podaż do popytu na rynku pracy.
Więcej informacji na temat konsultacji społecznych projektu Strategii Lublin 2030 znajduje się na stronie: www.2030.lublin.eu

Źródło: lublin.wyborcza.pl